kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------    
Số: 3746/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
--------
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

  
Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế và doanh nghiệp vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh như: tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập kế hoạch, lập dự án, kiểm toán, định giá tài sản có thuộc trường hợp kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo quy định tại Khoản 6, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hay không, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế GTGT:

“6. Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

a) Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với Chi cục thuế quản lý địa phương nơi doanh nghiệp, bán hàng …

d) Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ phần trăm với Chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính chỉ áp dụng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Các hoạt động khác không phải hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai (theo một số Cục Thuế có nêu như: tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập kế hoạch, lập dự án, kiểm toán, định giá tài sản … mà có phát sinh doanh thu ở ngoại tỉnh) thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, KK.    

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Văn Trường

Báo cáo thuế

Cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, dịch vụ kiểm toán, đào tạo kế toán thuế...Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0913 73 14 69 để được tư vấn thêm.

Website: baocaothuehangthang.com

TIN TỨC

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Các chính sách kế toán được áp dụng (Phầ…

26-04-2014 Hits:1969 Tin tức Báo cáo thuế - avatar Báo cáo thuế

Dịch vụ kế toán cần lưu ý các chế độ kế toán được áp dụng: Phần 1: Ước tính kế toán   Việc lập Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ...

Read more

Dịch vụ kế toán áp dụng chế độ kế toán d…

26-04-2014 Hits:337 Tin tức Báo cáo thuế - avatar Báo cáo thuế

Dịch vụ kế toán áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Bộ trưởng Bộ Tài Chính đã ký quyết định phân chia theo dõi kế toán ra làm...

Read more

Công khai Báo cáo minh bạch của các Tổ c…

23-04-2014 Hits:547 Tin tức Báo cáo thuế - avatar Báo cáo thuế

Công khai Báo cáo minh bạch của các Tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng

Thực hiện Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và Công văn số...

Read more